सम्पर्क

हामिलाइ तल लेखेको थ्यगानमा सम्पर्क गर्न वा सम्पर्क फारम बात सम्पर्क गर्न सक्छ ।

सम्पर्क थ्यगाना

आयोजक

क्वयेर युथ ग्रुप
queeryouthgroup.nepal@gmail.com
फेसबुक
तुइतर
इन्स्ताग्राम : qygnepal

क्वयेर अधिकार समूह
queercollectivenepal@gmail.com

सम्पर्क फारम