जुन महिनाया निक्वःगु सन्चरबाः नेपालय् गौरबयाः न्याइ

हनेबहःपिं सकलें,

‘नेपाः कुएर गौरबयाः’ ग्वसाः खलः पाखें नेपालय् दँय् दसं इस्वी सम्बतया जुन महिनाया निक्वःगु सन्चरबाः खुनु गौरबयाः न्यायेगु जुइ धकाः सकसितः कनांच्वना ।

थउने सन् २०१९ सं नेपालय् न्हापांगु खुसिइ जूगु गौरबयाः स्तोनवाल विद्रोहया न्ययेक्वःगु बुदिंया कन्हे खुनु लाकाः न्यायेकागु खःसां सन् २०२० निसें थ्व दिं हिलाः जुन महिनाया निक्वःगु सन्चरबाः हनेगु जुल । थ्वखुनु यायेगु धकाः क्वःछीतः थउने वःगु सुझाब कयाः सहलह जुल । सन्चरबाः लाकू सा सकसियां ब्यर दइ खुनु लाइ अलय् यक्वसिया लिलाइ धकाः थुखुनु याये त्यनागु खः । अथेतुं सन्चरबाः जुल कि लँय् यक्व मतर नं दइमखु अलय् लँ याउँइगु जुयाः नं थ्वः लिच्वः कयागु जुल । मौसमया बारे नं वःगु सुझाबं यानां थथे क्वःछिनागु खत । आः गुखुनु छु जुइ धकाः ला पायछि धाये थाकु, अयेनं जुन २९ तारिख आपलं असारया दथुइ लाःगु अलय् झी परम्परागत ग्यां कथं वबलय् आपलं वा वइगु सम्भावना अप्वःगुलिं थुगु कथं क्वःछिनागु खः । थ्व खँ समाजिक संजालय् तयाबलय् नं आपलं मनूतयेसं सन्चरबार हे लाकूसा ज्यू धकाः धाःगु खः ।

सन् २०२० निसें जुन महिनाया निक्वःगु सन्चरबाः नेपालय् गौरबयाः न्यायेकेगु दिं खः ।

थुगुसिइ जून महिनाया निक्वःगु सन्चरबाः 13 June 2020, ३१ जेठ २०७७, नेपाल सम्बत ११४० तछलागाः अस्तमि खुनु लाः ।

छिकपिं सकलसियां लसता चायाः ब्वति कयादीतः ब्वनाच्वना, न्यङ्काच्वना ।

सुभाय् !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s